Vedtægter

Ændringer sidst vedtaget ved Generalforsamling d. 27-9-2016, i Hedensted Centret.

§1

Østjysk Håndboldklub Hedensted, (ØHK Hedensted) der er stiftet den 07.09.1988, er hjemhørende i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndbold Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og som sådan forpligtet på disse organisationers love og bestemmelser.

§2

Foreningens formål er gennem idræt og andre aktiviteter at skabe et godt fællesskab blandt sine medlemmer.

§3

Som medlem kan optages enhver, der vil respektere foreningens love.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Medlemskab gælder for et år af gangen medmindre andet er anført på holdtilmeldingen.

Udmeldelse sker til foreningens kasserer og kan kun accepteres, såfremt man ikke er i kontingentrestance. Der kan undtagelsesvist meldes ud inden en måned før turneringsombrydning, ved flytning, langtidsskader eller individuelle forhold.

§4

 1. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for foreningens medlemmer.
 2. Kontingent for passive medlemmer er frivilligt, dog mindst kr. 50,00 årligt.
 3. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om eventuel kontingentfrihed.

§5

 1. Efter beslutning af bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra foreningens aktiviteter, såfremt vedkommende er i kontingentrestance.
 2. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, såfremt vedkommendes adfærd indenfor foreningens rammer strider mod foreningens formål. Sagen kan - hvis medlemmet ønsker det - appelleres og vil da blive behandlet på førstkommende generalforsamling, hvortil medlemmet har adgang.

§6

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.
 3. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, forældre til aktive børn, bestyrelsesmedlemmer, ungdoms- og seniorudvalgs-medlemmer, trænere og holdledere, samt hvem bestyrelsen i særlig tilfælde måtte indbyde.
 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og bestyrelsesmedlemmer, ungdoms- og seniorudvalgsmedlemmer. Stemmeret har endvidere forældre til børne- og ungdomsmedlemmer under 16 år, dog således at forældre kun har en stemme, uanset antal børn under 16 år.
 5. Det er en forudsætning for stemmeret, at medlemmer ikke er i kontingentrestance.
 6. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside.
 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal (jvf. dog § 9).
 8. Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse
 • Beretning fra udvalg
 • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og suppleant

Det reviderede årsregnskab skal foreligge skriftlig.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Afstemningen skal, såfremt blot et medlem ønsker det, foretages skriftligt. Afstemninger og valg afgøres ved almindelig flertal - jfr. dog § 7 og § 8, i tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelsen foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke herved en afgørelse, foretages der lodtrækning.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag til dagsorden. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter ordinær generalforsamling. §7

 1. Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år 4 og i ulige år 3 medlemmer. Valgene gælder for 2 år. Jf. ØHKs struktur refererer formændene fra nedenstående udvalg (såfremt de består) til foreningens bestyrelse og kan til enhver tid indkaldes til/bede om møde med bestyrelsen. En person kan godt varetage flere udvalgsposter og et bestyrelsesmedlem kan godt være en sådan person. - Sportsudvalg - Sponsorudvalg - Aktivitetsudvalg - Administrationsudvalg - Materialeudvalg Såfremt den siddende bestyrelse måtte finde det formålstjenligt, har den bemyndigelse til, at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer. Ved en evt. udvidelse af bestyrelsen, så antallet af bestyrelsesmedlemmer er et lige antal, har formanden 2 stemmer.
 2. Ved valg til bestyrelsen gælder, at de medlemmer der opnår flest stemmer er valgte, medens de to, der får flest stemmer efter de valgte, er suppleanter for et år.
 3. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og økonomiansvarlig (også kaldet kasserer).
 5. Der skal føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 6. Foreningens regnskabsår går fra 1/7 til 30/6.
 7. Til udvalgene nævnt i § 7 A udpeges i samråd med bestyrelsen en formand.
 8. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at hele foreningens formålsparagraf tilgodeses, sådan at arbejdet udover det rent idrætslige også kommer til at omfatte ikke idrætslige aktiviteter (møder, klubaftner o.l.), som kan fremme kammeratskabet og sammenholdet i foreningen.
 9. Foreningen kan kun købe og sælge fast ejendom efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.
 10. Foreningen tegnes af formand, næstformand eller formand for Adm. Udvalg, sammen med et andet medlem af bestyrelsen.

§8

 1. Nærværende love kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves et flertal på mindst 2/3 af afgivne stemmer.
 2. Forslag til lovændringer skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen.

§9

 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling med flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Hvis de to nævnte krav ikke er opfyldt, men der på den ordinære generalforsamling er almindeligt flertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses med almindeligt flertal uanset fremmøde.
 2. Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som særligt punkt på dagsordenen og skal i forvejen meddeles de organisationer foreningen er tilsluttet til orientering.
 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens evt. formue, materialer m.v. Hedensted Kommunes idræts- og ungdomsarbejde.

 

Disse love er vedtaget af den stiftende generalforsamling i det Østjyske Idrætscenter den 07.09.1988, med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 07.09.1992, 09.03.1994, 12.04.2007, 16.11.2011, 09.09.2013 og 27.09.2016.